Az Európai Unió pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelv – rendelkezései miatt változott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), mely 2020. január 10-én lépett hatályba, a módosításról a 2019. évi CXIX. törvény rendelkezik.

Az új pénzmosás elleni változások, mindenkit érintenek, akik a Pmt. hatálya alá tartoznak, az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők számára ez azt jelenti, hogy a már meglévő Pmt. belső szabályzatot is át kell dolgozni, és általánosan elmondható, hogy az ügyfél-átvilágítási folyamatokat, de a kiemelt közszereplők, valamint a tényleges tulajdonosokra vonatkozó előírásokat is újra kell értelmezni.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a 2020.január 10-i hatállyal pontosan milyen változások is ezek, és mit jelent a dinamikus ügyfél-átvilágítási rendszer kialakítása?

 

Alapvető változások összefoglalva:

 1. Változott az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenység fogalma: az ingatlan bérleti jogának üzletszerű közvetítése akkor tartozik csak bele, ha a havi bérleti díj összege ügyletenként az 500.000 forintot eléri vagy meghaladja.
 1. Emelkedett az értékhatár, ami alatt az ügyleteket nem kell átvilágítani, így csak 4.500.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást.
 1. Módosítottak az ügyfél-azonosítás, a kockázati besorolás, és az üzleti kapcsolat nyomon követésének szabályain. A kockázati besorolást minden esetben kötelező elvégezni -már az ügyfélátvilágításkor-, és írásban rögzíteni az ügyfél besorolási szintjét (alacsony, átlagos vagy magas).
 1. Változtak a 3-szintű kockázati besoroláshoz tartozó egyszerűsített, normál és fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések, létrejött egy új speciális kategória is.Ezentúl a szolgáltatók saját hatáskörben dönthetik el, hogy mely ügyletek kerülnek az alacsony kockázatú besorolásba. 
 1. Vannak pontosító szabályok,amelyek a meglévő szabályokat teszik könnyebben alkalmazhatóvá, cég vagy más szervezet esetén csak az eljáró képviselőt kell átvilágítani -aki nálam megjelent-, és nem a cég képviseletére jogosult valamennyi személyt. A lakcímkártyát csak a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfél köteles bemutatni.

 

Az alapvető változások szükségessé teszik a pmt. belső szabályzatunk átdolgozását és az átvilágítás során alkalmazott nyomtatványok felülvizsgálatát. A MIOSZ a tagirodái számára ezen nyomtatványokat jogkövető módon biztosítja.

 

Nézzük tehát a lényegi elemeket, melyeket érintenek a változások:

Ügyfél átvilágítási adatlap

Ügyfélazonosítás

Tényleges tulajdonos

Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Egyéb változások

 

Változott az ügyfél-átvilágítási adatlap, valamint a „Checklista”. Az ügyfél-átvilágítási adatlapon vagy egyéb dokumentációban csatoltan ezután fel kell tüntetni:

 • a tényleges tulajdonos érdekeltségi jellegét és mértékét,
 • az ügyfél kockázati szintjét (átlagos/magas/alacsony)
 • az üzleti kapcsolatra vonatkozóan a teljesítés körülményeit (hely, idő,) és információkat    az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről.

Ingatlanügylet során az ügyfél-átvilágítás kötelező adatai tehát:

 • szerződés típusa (pl: megbízási, vételi szándéknyilatkozat),szerződés tárgya (pl: ingatlanközvetítői szolgáltatás),szerződés időtartama (pl: határozott, határozatlan),ügyfél kockázati szintje (alacsony/átlagos/magas),teljesítés körülményei (hol, mikor, milyen formában készült az átvilágítás),információ az üzleti kapcsolat céljáról, jellegéről,pénzeszköz forrása (öröklés, kártérítés, jövedelem-igazolás, hitel stb.),vagyon forrása (3Mft.-ot meghaladó értékű materiális v. immateriális vagyonra vonatkozó ügyféli nyilatkozat)

Ügyfélazonosítás 

 • A személyazonosság ellenőrzése érdekében bemutatott iratokról 2020-ban is kötelező lesz másolatot készíteni, kivéve a lakcím igazolvány személyi azonosítót tartalmazó oldalát. Tehát a személyi azonosító szám nem másolható le;
 • a születési családi és utónév, az állampolgárság és az anyja születési neve adatok ellenőrzése mellőzhető, ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat azt nem tartalmazza;
 • a szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt rögzíteni, hogy ha az azonosítás adatainak rögzítésére ellenőrzés mellőzésével került sor (pl: nem volt jelen minden irat); ebben az esetben fel kell szólítani, az adatok ellenőrzésének lehetővé tételére.
 • ha az ügyfél jogi személy, vagy annak nem minősülő szervezet, a nevében eljáró személy iratain túlmenően kérni kell a szervezet hatósági nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratokat, ha a nyilvántartásba vételre még nem került sor, el kell kérni a szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát);

 • egyszerűsített ügyfél átvilágításra nem kerülhet soregyéni vállalkozó és őstermelő esetén;

Tényleges tulajdonos meghatározása

Pontosításra kerültek azok a kitételek, melyekkel átláthatóbb módon lehet a tényleges tulajdonosi adatbázist meghatározni.

 • Tényleges tulajdonosnak kell minősíteni azt a személyt is, aki tényleges irányítást és ellenőrzést gyakorol.
 • A tényleges tulajdonos személyazonosságát ellenőrizni kell a bemutatott okirat és a hozzáférhető nyilvántartás(ok) alapján.
 • A korábbi eljárástól eltérően egyszerűsített átvilágítás és alacsony kockázati kategóriába tartozó ügyfél esetén sem mellőzhető a tényleges tulajdonos azonosítása és ellenőrzése.
 • Nyilvántartást kell vezetni a tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának ellenőrzése céljából végzett intézkedésekről.

Változott a kiemelt közszereplői nyilatkozat 

 • Ezt az ügyfél vagy képviselője köteles kitölteni, nyilatkoznia kell arról, hogy a tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplőnek minősülnek-e. (Pmt. mintaszabályzat 2.sz.melléklet)
 • Változott a kiemelt közszereplői nyilatkozat, a módosítás szerint a nemzetközi szervezet vezetőjével, vezető helyettesével, vezető testületének tagjával egyenértékű feladatot ellátó személy is kiemelt közszereplőnek minősül.

Egyéb változások:

 • Változott a belső kockázatértékelési adatlap („Belső kockázatelemzési adatlap” nyomtatvány)
 • Rögzíteni kell az ügyfél-átvilágítás elvégzésének tényét, idejét, eredményét, valamint a megismételt szűrés tényét, idejét, eredményét (Pénzügyi, vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos szűrés elvégzése nyomtatvány)
 • Üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése szükséges (monitoring) valamennyi üzletre, különös tekintettel a pénzügyi műveletekre (pl: ha összetett, szokatlan nagy értékű teljesítés) („Pénzügyi, vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos szűrés elvégzése” c. nyomtatvány)
 • Ha a megbízási szerződésben feltüntetésre kerülnek a tényleges tulajdonos adatai, az ügyfél-átvilágítási adatlap és a kiemelt közszereplői nyilatkozat, a szerződés mellékletét kell képeznie;
 • Változott az oktatási tematika is az ügyfél-átvilágítási intézkedések körében. (Pmt. szabályzatminta 4.sz.melléklet)
https://www.miosz.hu