Adatkezelési tájékoztató

Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége

Adatkezelők:

A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége (MIOSZ) független ingatlanközvetítők részvételével szerveződött érdekközösség.

A MIOSZ jogi személy.  Jogállása: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerint működő jogi személyiségű.

A tagok és partnerek által közösen épített adatbázis tulajdonosa a MIOSZ, üzemeltetője a Vár-köz Kft. (adatfeldolgozó).

A tagok aktuális listája az alábbi linken érhető el: http://www.miosz.lc.hu/page/partnerirodak/

A MIOSZ együttműködő partnereinek aktuális listája az alábbi linken érhető el:

www.miosz.hu/egyuttmukodo-partnereink/

A www.miosz.hu oldalról elérhető adatbázis tekintetében az adatkezelő a MIOSZ, társadatkezelők pedig a MIOSZ tagjai és együttműködő partnerei.

A MIOSZ székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.

A MIOSZ felelős vezetői: Osadcow Gergely elnök

A MIOSZ adatvédelmi kapcsolattartója: Köles Zoltán főtitkár, adatvedelem@miosz.hu

Adatfeldolgozó: Vár-köz Kft. ​1137 Budapest, Kucsma u.13-15.fszt.2.

I. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató a MIOSZ és a tagirodák egyoldalú kötelezettségvállalása az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi, szakmai és etikai kötelezettségek betartására.

A MIOSZ és a tagirodák az érintettek (felhasználók) adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info. tv.),
  • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (Általános Adatvédelmi Rendelet),
  • évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
  • évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre. Az alábbiakban a törvény meghatározásait értelmezést könnyítő megjegyzésekkel láttuk el:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. Adatkezelési folyamatok és jogalapjuk

A MIOSZ és a Vár-köz Kft. (mint adatfeldolgozó és az adatbázis üzemeltetéséért felelős jogi személy) az alábbi adatbázisokat üzemelteti:

A. Hirdetések nyilvánosságra hozatala

A MIOSZ saját honlapján (illetőleg a Vár-köz Kft. az adatfeldolgozói által üzemeltetett honlapokon) nyilvánosságra hozza a tagok által megosztott hirdetéseket. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek, és kizárólag addig az időpontig elérhetők, ameddig azt az érintett engedélyezte.

A hirdetések URL-je: http://www.miosz.lc.hu/page/legfrissebb_ingatlanok/

A tagok és együttműködő partnerek szavatolják, hogy az adatok MIOSZ felé történő továbbításra hozzájárulással rendelkeznek minden érintettől. Az adatok felvételekor a hirdetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mennyi ideig engedélyezi a hirdetés aktualitását követően a hirdetés statisztikai adatbázisban történő megjelenését.

Az élő megbízási szerződések adatai, az eladott ingatlanok, a megszüntetett megbízási szerződésekben szereplő adatok az archivált adatbázisba kerülnek, amely belső statisztikai és értékbecslési célt szolgál, nyilvánosan nem érhető el.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.

Amennyiben a hirdetést a statisztikai célú adatbázisból is kéri törölni, kérjük az adatvedelem@miosz.hu címen jelezze ezt.

B. Tagvállalatok adatai és tagvállalatok ügyfeleinek adatai

Tagvállalatok adatai: A MIOSZ tagság a saját számlázási adatait, az üzletkötői kapcsolattartási adatait adja át a MIOSZ részére (név, telefonszám, e-mail cím), továbbá az üzletkötők névjegyzékben szereplő adatait (jegyzői hivatali névjegyzéki regisztráció) és kamarai tagságát. Az üzletkötői kontakt adatok a tagok számára hozzáférhetőek.

A Tagvállalatok a MIOSZ (illetőleg adatkezelői) belső szoftvereiből azoknak a keresőknek és megbízóknak az adatait adják át a MIOSZ részére, akik ezt engedélyezték, valamint az ingatlan adatait. Az adattovábbítás célja: a MISZ központi adatbázisából történő keresési igények kiszolgálása, közös értékesítés céljából, hirdetés és a statisztikai adatbázis üzemeltetése, továbbá: értékbecslési szolgáltatás.

A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy csak valós adatokat adnak meg a MIOSZ részére, és amennyiben valamely taguk, együttműködő partnerük vagy munkavállalójuk adata megváltozik, erről haladéktalanul értesítik a MIOSZ-t.

A tagok arra is kötelezettséget vállalnak, hogy a törlési kérelmeket 24 órán belül eljuttatják a MIOSZ adatvédelmi kapcsolattartójának.

C. Rendezvények

A MIOSZ által szervezett rendezvények résztvevőinek adatkezelése minden esetben önkéntes regisztráción alapul. A rendezvény regisztráció semmilyen más adattal nem kerül összekapcsolásra.

D. Hírlevelek és kalkulátorok illetve ismertetők

A MIOSZ többféle hírlevél és körlevél szolgáltatást nyújt.

A tagság elfogadásakor adott önkéntes hozzájárulás alapján, a tagok belső körlevélre regisztrálnak, amely a MIOSZ egyik szolgáltatása.

Belső körlevél: a MIOSZ tagok a kapcsolattartási adatokon keresztül egymás céges ill. üzletkötői adataihoz hozzáférnek.

MIOSZ tájékoztatók: a MIOSZ értesítése a tagság felé, hasznos információk nyújtása a tagok által megadott kapcsolattartási e-mail címekre.

Marketing hírlevél: potenciális tagság felé önkéntes hozzájárulás alapján

Általános ingatlanpiaci hírek: webes feliratkozás

Kalkulátorok: webes feliratkozás

Projekthírlevelek: webes feliratkozás

E. Ügyfél adatkezelés és vásárlói adatbázis

A MIOSZ közvetlenül nem végez ingatlanértékesítési tevékenységet, így ehhez kapcsolódóan ügyfelek adatait nem kezeli. Kérjük minden esetben ellenőrizze a tagirodák és az együttműködő partnerek adatkezelési szabályzatát ebbe a kérdésben.

A MIOSZ ugyanakkor nyilvántartja a Tagoknál e célból regisztrált vásárlók (érdeklődők) adatait. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben: az érintett önkéntes hozzájárulása, célja a minél hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, a megfelelő ingatlan megtalálása a MIOSZ központi adatbázisának segítségével.

F. Statisztikai Adatbázis értékbecslés céljára

A MIOSZ belső nyilvántartás céljából, ingatlanpiaci elemzések miatt az értékbecslők számára külön statisztikai adatbázist készíthet az alábbi tartalommal:

Az ingatlan főbb tulajdonságai, mint pl.: város (irányítószám), városrész, utca, emelet, szintek száma, az ingatlan mérete (telek és lakás belső területe), szobaszám, falazat, fűtés, tájolás ill. ingatlan fekvése (utcai, udvari, körfolyosóra néző, stb.,), ingatlan külső-belső állapota, irányár, szerződéskötési/eladási ár, az ingatlan fényképei.

Értékbecslést minden esetben a Vár-Köz Kft.-vel  vagy a MIOSZ-szal tagi vagy szerződéses viszonyban álló értékbecslő készíti, aki külön kérésére a személyes adatot nem tartalmazó összesítő összehasonlító adatot (statisztikai adatbázist) a megrendelőnek (pl. hitelfolyósítást végző pénzintézetnek) is átadja.

Adattovábbítás: a statisztikai adatbázis adatai a MIOSZ-hoz kerülnek továbbításra, ám nyilvánosságra hozatalra nem kerülnek.

Adattovábbítás: a MIOSZ Tagok, értékbecslők, ingatlanközvetítők hozzáférnek a statisztikai adatbázishoz.

G. Archivált Hirdetési adatbázis

A megszűnt szerződések esetén a hirdetés nyilvánosságra hozatala megszűnik.

Nem kerül archiválásra az ügyfél neve, házszám, belső térről készült fénykép.

A nem archiválandó adatok – kiegészülve az eladás nyomán ismertté váló tényleges eladási árral - azonban statisztikai és értékbecslési célból az inaktív hirdetések belső statisztikai adatbázisba kerülnek mindaddig, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, illetőleg maximum annyi ideig, amíg az érintett ezt engedélyezte.

H. Ingatlan kalkulátor „Mennyit ér az ingatlanom”

Automatizált adatkezelés: önkéntes adatszolgáltatás alapján.

Amennyiben a felhasználó a piaci ár tendencia figyelő szolgáltatásra feliratkozik, önkéntes hozzájárulása alapján hírlevélben kap értesítést az ingatlan négyzetméter/ár statisztikai adatok alakulásáról, illetőleg a keresési paraméterekről.

I. Hitelkalkulátor

Automatizált adatkezelés keretében, statisztikai adatokat felhasználva, a hitelkalkulátor személyes adatok megadása nélkül működik.

J. Együttműködő Partnerek adatkezelése

Az együttműködő partnerek egyedi meghatalmazás alapján bizonyos MIOSZ által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vehetnek. Ezekben az esetekben adattovábbítás csak a megbízó önkéntes és kifejezetten e célra adott hozzájárulása alapján történik.

III. Az adatkezelés alapelvei

A MIOSZ, a tagság, és az együttműködő partnerek az alábbiakat tartják szem előtt:

a) adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé, figyelembe véve a pénzmosásra vonatkozó jogszabályokat is,

f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,

g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

IV.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.

3. Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Vár-Köz Kft..

4. Az érintett személyes adatait akkor is törli a Vár-Köz Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

5. A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a Vár-Köz Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.

6. Törlés helyett a Vár-Köz Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Vár-Köz Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

8. A Vár-Köz Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Vár-Köz Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A Vár-Köz Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Vár-Köz Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

B. Tájékoztatás

1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Vár-Köz Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.

2. A Vár-Köz Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Vár-Köz Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Vár-Köz Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha a Vár-Köz Kft.az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése a Vár-Köz Kft.-nél

1. A Vár-Köz Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII. A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.

2. Tekintettel arra, hogy az érintetti fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintetti fiókon keresztül benyújtott igényeket a Vár-Köz Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti.

3. Amennyiben a Vár-Köz Kft. az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a Vár-Köz Kft.. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Vár-Köz Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a Vár-Köz Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolt az érintetti minőségét.

4. Amennyiben a Vár-Köz Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu)

V. Kapcsolattartási adatok

Sem a MIOSZ sem a tagirodák nem kötelesek adatvédelmi felelőst kinevezni. Azonban az átláthatóság és az Önök érdekében önként kineveztünk adatvédelmi kapcsolattartót.

A MIOSZ adatvédelmi kapcsolattartója: Köles Zoltán

Panaszbejelentés: adatvedelem@miosz.hu

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Ez a hirdetések online és offline történő megjelenését jelenti.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik), a belső adattovábbítások tekintetében a II. fejezet az irányadó.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

A MIOSZ adatbázisához kapcsolódó szerződéses adatfeldolgozók az alábbi linken szerepelnek:  http://miosz.hu/egyuttmukodo-partnereink/

A tagirodák adatfeldolgozói tekintetében az adott tagirodák szabályzatai adnak eligazítást. x