Forrás:                                                                                             Dr. Szabó Gergely


A haszonélvezeti jog olyan jogosultság, amely jelentősen korlátozza a tulajdonost az ingatlannal kapcsolatos jogainak gyakorlásában. A haszonélvezet az ingatlan birtoklásának, használatának, és hasznosításának jogát elődlegesen a haszonélvező számára biztosítja. Felmerül a kérdés, hogy milyen jogai vannak a tulajdonosnak a haszonélvezet fennállása alatt?

Az ellenőrzés joga

A tulajdonos a haszonélvezeti jog gyakorlását ellenőrizheti. Az ellenőrzési jog kiterjed annak ellenőrzésére, hogy a haszonélvező a jogait rendeltetésszerűen gyakorolja-e. Így a tulajdonos ellenőrizheti az ingatlan állapotát, a használat, hasznosítás módját. Az ellenőrzés kiterjedhet arra, hogy a haszonélvező a rendes gazdálkodás szabályai szerint él-e a jogaival, és teljesíti-e a kötelezettségeit, így például teljesíti-e az ingatlan használatával járó kötelezettségeket. Az ellenőrzés során a tulajdonos meggyőződhet arról is, hogy van-e olyan rendkívüli javítás vagy helyreállítás, amelyre tulajdonosként ő köteles.

Az ellenőrzést a haszonélvező tűrni köteles, a szükséges mértékben együtt kell működnie és meg kell adnia a szükséges felvilágosítást. Az ellenőrzés jogát a tulajdonos nem gyakorolhatja visszaélésszerűen, az nem irányulhat a haszonélvező szükségtelen zavarására.

Biztosíték követelése

 Ha a tulajdonos azt tapasztalja, hogy a haszonélvező az ingatlant nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, vagy ha a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, tiltakozhat a haszonélvező e magatartása ellen. A tiltakozás eredménytelensége esetén a tulajdonos a haszonélvezőtől biztosítékot követelhet. A tulajdonosnak természetesen joga van ahhoz is, hogy bírósági úton kényszerítse ki, hogy a haszonélvező hagyjon fel például a rendeltetésellenes használattal.

Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti. A haszonélvezet felfüggesztésére általában súlyosabb esetekben kerülhet sor. A felfüggesztés olyan mértékű lehet, ami a cél eléréséhez szükséges, így vonatkozhat az ingatlan egésze helyett, annak egy részére is. A felfüggesztés addig tart, amíg a haszonélvező biztosítékot nem ad.

Az ingatlan birtoklása, használata 

A haszonélvezet fennállása alatt a tulajdonos rendszerint nem élhet a birtoklás, használat és a hasznok szedésének jogával. Azonban, ha a haszonélvező e jogokkal nem él, akkor e jogokat a tulajdonos is gyakorolhatja. Ha például a haszonélvező nem lakja és nem használja az ingatlant, és más személynek sem engedte át a használatot, akkor az ingatlant a tulajdonos is használhatja, hasznosíthatja. Ha a haszonélvező időközben élni kíván e jogaival, akkor ezt megteheti, és a tulajdonosnak fel kell hagynia a használattal.

A haszonélvezőnek joga van arra, hogy a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását harmadik személynek akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átengedje. Ebben az esetben a tulajdonos e jogok gyakorlására a harmadik személyt megelőzően - azonos feltételek mellett –  igényt tarthat.

https://www.miosz.hu