HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT MIOSZ tag foglalkoztatottjának adatai kezeléséhez  
AZ ÉRINTETT FOGLALKOZTATOTT NEVE:  
AZ ÉRINTETTET FOGLALKOZTATÓ MIOSZ TAG NEVE:  
ÉRINTETT BEOSZTÁSA:  
ÉRINTETT TELEFONSZÁMA:  
ÉRINTETT E-MAIL CÍME:  
ÉRINTETT POSTAI ÉRTESÍTÉSI CÍME:  
  INFORMÁCIÓK   ADATKEZELŐ: Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége (MIOSZ, székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.. telefon: +36-30-982-7466, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu, honlap: www.miosz.hu) A KEZELT ADATOK: az érintett foglalkoztatott neve, e-mail címe, értesítési postai címe, telefonszáma, OKJ-s végzettsége, névjegyzéki regisztrációs száma, tevékenységének földrajzi helyszíne, szakmai képzések nyilvántartása, munkahely (foglalkoztató) megnevezése és székhelye. Az adatokat a foglalkozató rögzíti a MIOSZ admin programban. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: az adatkezelő a MIOSZ tagnak, és a tag foglalkoztatottjaként Önnek a színvonalas szakmai munkavégzéséhez képzéseket  (fizetős és ingyenes, online ill. offline oktatásokat), konferenciákat és egyéb szolgáltatásokat (pl. rendezvények, telefonflotta-szolgáltatás, tagok közötti együttműködés elősegítése, tulajdoni lap szolgáltatás, hiteltanácsadási szolgáltatás, körlevelek, hírlevelek) nyújt. Az adatkezelő vagy megbízott adatfeldolgozója a tagirodának nyújtott szolgáltatás körében, a tagirodák költséghatékonyságának növelése érdekében különböző szolgáltatókkal (pl. online és offline hirdetési felületeken) az ingatlanhirdetések kedvezményes megjelenítésében állapodhat meg. Ezen hirdetési felületeken Önt, mint a MIOSZ tag üzletkötőjét, meghatározott személyes adataival (név, telefonszám) az ingatlanhirdetések mellett megjeleníti. Az adatkezelőnek a fenti cél teljesítéséhez szükséges, hogy a MIOSZ taggal és Önnel, mint az érintett üzletkötővel kapcsolatot tartson. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az érintett hozzájárulása (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: az adatkezelő vezetője, az adatkezelő tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, és olyan munkavállalók vagy megbízottak, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához az adatokhoz való hozzáférés szükséges. A MIOSZ által nyújtott szolgáltatások egyik célja a MIOSZ tagok közötti együttműködés, az ingatlanok értékesítésének elősegítése. E célok keretében az érintett adatait olyan MIOSZ tagirodák, és ezek üzletkötői is megismerhetik, akik az érintettel, illetve a MIOSZ taggal együttműködnek (pl. ingatlan közös értékesítése kapcsán). ADATFELDOLGOZÁS: Személyes adatai az adatkezelő szerverén tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Vár-Köz Kft. (székhely: 1131 Budapest, Kucsma utca 13-15. fszt. 50., telefon: +36-30-328-6789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu) és a MIOSZ Az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefon: +36-30-982-7466, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu), valamint az SZVT Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefon: +36-1/202-1083, email: szvt@szvt.hu) végzi. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA: az adatkezelő az érintett adatait addig kezeli, amíg az érintett a MIOSZ tagjával foglalkoztatotti viszonyban van, vagy ameddig érintett adatainak törlését nem kéri. ADATBIZTONSÁG: a személyes adatok biztonságát az adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja (tűzfal, jelszó, stb.), amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.   TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL   Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön a fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (elérhetőségek: lásd fent). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu.) Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.   A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok. Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap __________________________ Aláírás
https://www.miosz.hu