ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

Hírlevél küldése során megvalósuló személyes adatok kezelésére vonatkozóan

 

I. Az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazása

Az érdekmérlegelési teszt célja a MIOSZ (székhely/hivatalos levelezési cím:1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., felelős vezető neve: Osadcow Gergely, telefonszám: +36-30-990-0409, e-mail cím: adatvedelem@miosz.hu) és a Vár-Köz Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13-15. fszt. 50., cégjegyzékszám: 01-09-951222; telefonszám: +36 30 328 6789, e-mail cím: info@lakascentrum.hu), (továbbiakban ketten együtt: Adatkezelők) a hírlevél küldése céljából természetes személyek személyes adatai (név, üzleti telefonszám, üzleti e-mail cím, vállalkozás neve) kezelésének vizsgálata abból a szempontból, hogy fennáll-e az Adatkezelők jogos érdeke az adatkezeléshez.

Az Adatkezelők tevékenységeik során számos vállalkozással alakítottak ki üzleti és/vagy tagsági kapcsolatot. A Vár-köz Kft. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) az informatikai hátterét biztosító szolgáltatója. Az Adatkezelők jogos gazdasági érdeke, hogy partnereik részére tájékoztatást küldjenek a szolgáltatásaikkal kapcsolatosan. Az Adatkezelők jogos gazdasági érdeke az is, hogy olyan híreket küldjenek -elektronikus levelek formájában- az ingatlanközvetítők és értékbecslők (továbbiakban ketten együtt Érintettek) részére, amelyek lényegesek az ingatlanközvetítői szakma számára.

Az Adatkezelőknek figyelemmel kell lenniük a személyes adatok védelméhez fűződő jogból fakadó követelményekre is, így a személyes adatok kezelésének meg kell felelnie a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) követelményeire.

Az adatkezelés jogszerűségének egyik legfontosabb eleme az, hogy az Adatkezelők megfelelő jogalappal rendelkezzenek az adatkezeléshez. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és az érintett jogai nem élveznek elsőbbséget ezen jogos érdekkel szemben. Ezen jogalap értelmében az adatkezelés az érintett hozzájárulása nélkül is jogszerű lehet, feltéve, hogy az adatkezelők megfelelő jogos érdekkel rendelkeznek és igazolni tudják azt, hogy a jogos érdekeik alapján végzett adatkezelés arányosan korlátozza az érintettek jogait. A GDPR (47) preambulumbekezdése is elismeri, hogy az érdekmérlegelés jogalapjának egyik alkalmazási területe a közvetlen üzletszerzés. Az Adatkezelők kiemelik, hogy a hírlevél küldésnek a fő célja nem csak a közvetlen üzletszerzés, hanem az ingatlanközvetítői szakmát érintő hírek, újdonságok és fontos tudnivalókkal kapcsolatos tájékoztatás is. Figyelembe véve, hogy a közvetlen üzletszerzésre vonatkozó alkalmazási terület magába foglalja a hírlevél küldését is, ezért, ha a hírlevél küldése nem hozzájáruláson alapszik, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapot alkalmazni lehet.

Az Adatkezelők megítélése szerint a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek jogalapját kell alkalmazni. Jelen érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelők azért készítették el, hogy az elszámoltathatóság elvére [GDPR 5. cikk (2) bekezdés] figyelemmel bemutassa, hogyan teljesítik a jogos érdek joglapjának alkalmazásából fakadó követelményeket.
Az érdekmérlegelési teszt célja a MIOSZ (székhely/hivatalos levelezési cím:1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., felelős vezető neve: Osadcow Gergely, telefonszám: +36-30-990-0409, e-mail cím: adatvedelem@miosz.hu) és a Vár-Köz Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13-15. fszt. 50., cégjegyzékszám: 01-09-951222; telefonszám: +36 30 328 6789, e-mail cím: info@lakascentrum.hu), (továbbiakban ketten együtt: Adatkezelők) a hírlevél küldése céljából természetes személyek személyes adatai (név, üzleti telefonszám, üzleti e-mail cím, vállalkozás neve) kezelésének vizsgálata abból a szempontból, hogy fennáll-e az Adatkezelők jogos érdeke az adatkezeléshez.

Az Adatkezelők tevékenységeik során számos vállalkozással alakítottak ki üzleti és/vagy tagsági kapcsolatot. A Vár-köz Kft. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) az informatikai hátterét biztosító szolgáltatója. Az Adatkezelők jogos gazdasági érdeke, hogy partnereik részére tájékoztatást küldjenek a szolgáltatásaikkal kapcsolatosan. Az Adatkezelők jogos gazdasági érdeke az is, hogy olyan híreket küldjenek -elektronikus levelek formájában- az ingatlanközvetítők és értékbecslők (továbbiakban ketten együtt Érintettek) részére, amelyek lényegesek az ingatlanközvetítői szakma számára.

Az Adatkezelőknek figyelemmel kell lenniük a személyes adatok védelméhez fűződő jogból fakadó követelményekre is, így a személyes adatok kezelésének meg kell felelnie a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) követelményeire.

Az adatkezelés jogszerűségének egyik legfontosabb eleme az, hogy az Adatkezelők megfelelő jogalappal rendelkezzenek az adatkezeléshez. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és az érintett jogai nem élveznek elsőbbséget ezen jogos érdekkel szemben. Ezen jogalap értelmében az adatkezelés az érintett hozzájárulása nélkül is jogszerű lehet, feltéve, hogy az adatkezelők megfelelő jogos érdekkel rendelkeznek és igazolni tudják azt, hogy a jogos érdekeik alapján végzett adatkezelés arányosan korlátozza az érintettek jogait. A GDPR (47) preambulumbekezdése is elismeri, hogy az érdekmérlegelés jogalapjának egyik alkalmazási területe a közvetlen üzletszerzés. Az Adatkezelők kiemelik, hogy a hírlevél küldésnek a fő célja nem csak a közvetlen üzletszerzés, hanem az ingatlanközvetítői szakmát érintő hírek, újdonságok és fontos tudnivalókkal kapcsolatos tájékoztatás is. Figyelembe véve, hogy a közvetlen üzletszerzésre vonatkozó alkalmazási terület magába foglalja a hírlevél küldését is, ezért, ha a hírlevél küldése nem hozzájáruláson alapszik, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapot alkalmazni lehet.

Az Adatkezelők megítélése szerint a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek jogalapját kell alkalmazni. Jelen érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelők azért készítették el, hogy az elszámoltathatóság elvére [GDPR 5. cikk (2) bekezdés] figyelemmel bemutassa, hogyan teljesítik a jogos érdek joglapjának alkalmazásából fakadó követelményeket.

 

II. Az Adatkezelők jogos érdekének bemutatása

 

Az adatkezelés bemutatása Az adatkezelés célja az ingatlanközvetítői szakma számára releváns hírekről való tájékoztatás, úgy, mint új előírások, jogszabályváltozások, szükséges képzések, rendezvények, szolgáltatások.
Az Adatkezelők jogos érdeke Az Adatkezelők jogos érdeke abban áll, hogy a partnereit, tagjait valamint az ingatlanközvetítéssel foglalkozó vállalkozásokat tájékoztassa a szakmát érintő újdonságokról, hírekről és eseményekről.
Milyen jogszabályi rendelkezés áll az adatkezelés hátterében? A jogos érdekkel összefüggésben az Adatkezelők kiemelik, hogy az ingatlanközvetítői szakmának számos jogi elvárásnak kell megfelelnie. Az ingatlanközvetítők számára segítséget nyújt, amennyiben az Adatkezelők figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) valamint a GDPR előírásait, továbbá amennyiben a jogszabály vagy a gyakorlat változik, akkor erről tájékoztatást nyújtanak az ingatlanközvetítéssel foglalkozó érintettek számára.

 

III. Az adatkezelés szükségességének és alkalmasságának bemutatása

 

Az adatkezelés szükségességének bemutatása Az Adatkezelők csak abban az esetben tudják tájékoztatni az ingatlanközvetítőket a szakmát érintő legfontosabb újdonságokról, amennyiben hírlevelet küldenek az érintettek részére. A friss információk közlésének a legelfogadottabb és leghatékonyabb módja a hírlevél küldés.
Milyen hátrány érné az Adatkezelőket abban az esetben, ha nem végezhetnék az adatkezelést?

Abban az esetben, ha az Adatkezelők nem kezelhetnék az ingatlanközvetítők személyes adatait, akkor a naprakész tájékoztatást nem vagy nagyon nehezen és időigényesen lehetne elvégezni.

Az ingatlanközvetítőkkel közvetlen kommunikáció (üzleti/céges e-mailek) hiányában az Adatkezelőknek rendkívül széles körben kellene aránytalanul nagy figyelemfelhívó kampányt végezniük. Az Adatkezelők ilyen mértékű és aránytalanul terhes kampányt nem tudnának végezni, ezért az adatkezelés hiányában a cél elérése meghiúsulhatna, illetve időigényesebb lenne, amely a színvonalat csökkentené, illetve adott esetben a megfelelően széles körben végzett tájékoztatás kimaradásához is vezethetne.

Amennyiben a személyes adatokat nem kezelhetnék az Adatkezelők, akkor nehezebben vagy egyáltalán nem jutnának el az ingatlanközvetítői szakmát érintő hírek és újdonságok az ingatlanközvetítők széles köréhez. Ebből fakadóan az ingatlanközvetítőkben olyan kép alakulna ki az Adatkezelőkről, hogy nem fordítanak megfelelő figyelmet az ingatlanközvetítői szakma tájékoztatására, mely a Szövetség rossz szakmai megítélését eredményezné.

Az adatkezelés miért tekinthető alkalmasnak a jogos érdek teljesülése szempontjából? Az Adatkezelők megítélése szerint az ingatlanközvetítők e-mail címének a kezelése alapvető feltétele az ingatlanközvetítői szakmával kapcsolatos hírek hatékony közléséhez. A hírlevél küldése olyan megoldás, amely a legkevésbé gyakorol hatást az érintettek magánszférájára (különösen, hogy nyilvános és többnyire céges e-mail címekre történik a kézbesítés), ugyanakkor hatékony módja az információ továbbításának.
Van-e más alternatíva az adatkezelés céljának eléréséhez? Az Adatkezelők megítélése szerint nincs reális, tényleges alternatívája a hírlevél küldéséhez szükséges adatok kezelésének, ugyanis csak így lehet a folyamatos és hatékony kommunikációt fenntartani az ingatlanközvetítőkkel.

 

IV. Az adatkezelés arányosságának bemutatása

 

Milyen forrásból szerzett, milyen személyes adatokat kezelnek az Adatkezelők? Az Adatkezelők a személyes adatokat a szerződéses partnerektől, tagoktól kapják, valamint nyilvánosan elérhető forrásokban (weboldal) feltüntetett adatokat használnak fel. Az Adatkezelők az ingatlanközvetítők nevét, üzleti telefonszámát, üzleti e-mail címét és a vállalkozás nevét kezelik. Az Adatkezelők korábban a hozzájárulás jogalapján is kezelték hírlevél küldés céljából a személyes adatokat azonban az Adatkezelők egységesíteni kívánják a gyakorlatukat és a jogos érdek jogalapot kívánják használni a hírlevél küldésére. Az érintettek semmilyen hátrányt nem szenvednek a jogalap változása következtében, ugyanis ugyan azokat a jogokat tudják gyakorolni a két jogalap esetében.
Mi az adatkezelés időtartama? Az érintettek minden hírlevél alján megtalálható link segítségével bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatainak a kezelése ellen, akkor az Adatkezelők haladéktalanul törlik az érintett e-mail címét.

Milyen érintetti körre vonatkozik az adatkezelés?

Milyen kapcsolat van az érintettek és az Adatkezelők között?

Az érintettek és az Adatkezelők között a GDPR (47) preambulumbekezdése szerinti "releváns és megfelelő kapcsolat" áll fenn. Az érintettek az Adatkezelők jelenlegi vagy volt partnerei, a MIOSZ tagjai vagy ingatlanközvetítéssel foglalkozó természetes személyek, illetve vállalkozások. Az Adatkezelők korábban a hozzájárulás jogalapján is kezelték hírlevél küldés céljából a személyes adatokat, azonban az Adatkezelők, egységesíteni kívánják a gyakorlatukat és a jogos érdek jogalapot kívánják használni a hírlevél küldésére.
Az érintettek számíthatnak a jogos érdek jogalapjának alkalmazásával végzett adatkezelésre? Az érintettek a hírlevélből tájékoztatást kapnak: (i) az adatkezelésről, (ii) az adatkezelési tájékoztató hol érhető el, (iii) hogyan gyakorolhatják az érintetti jogaikat és (iv) egyszerű eljárást nyújtanak számukra az Adatkezelők a hírlevélről való leiratkozáshoz. Emellett az Adatkezelők megítélése szerint a szakmai tartalmú hírlevelek küldése egy elterjedt gyakorlatnak számít, így az érintetteket nem érheti meglepetésként az, hogy az email címüket ebből a célból is felhasználják. Az érintettek azon köre, akik korábban kifejezetten hozzájárultak a hírlevél küldéséhez továbbra is számíthatnak az adatkezelésre.
Az érintettek számára egyértelmű és könnyen megérthető az adatkezelés? Az Adatkezelők minden érintett számára elérhetővé teszik az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót, amely közérthetően tartalmazza az adatkezelést. Ezen felül az adatkezelés az érintettek számára is fontos közös érdekkel kapcsolatos, amely az érintett számára könnyen megérthető.
Milyen kedvezőtlen és kedvező hatással jár az adatkezelés az érintettek magánszférájára? Az érintettre kedvezőtlen hatás lehet, hogy több új e-mail lesz a céges, üzleti levelező fiókjában. Figyelembe véve, hogy az érintettek általában hány e-mailt kapnak naponta, ezen kedvezőtlen hatás elenyésző. Az érintettek számára azzal a kedvező hatással járhat az adatkezelés, hogy könnyen és gyorsan tudnak tájékozódni a szakmájukat érintő változásokról, illetve könnyen hozzáférhető hasznos információt kapnak, amely a szakmájukat érinti, működésüket segíti.
Mik az érintettek érdekei, ésszerű elvárásai az adatkezeléssel összefüggésben?

Az Adatkezelők gondos és körültekintő mérlegelése szerint az érintettnek az alábbi érdekei, ésszerű elvárásai lehetnek az adatkezeléssel összefüggésben.

 

Az érintett ésszerű elvárása az, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok kapjanak hozzáférést, akiknek a feladatköre a hírlevél kiküldése. Az Adatkezelők a hírlevél tartalmát összeállítóknak nem adnak hozzáférést az e-mail címekhez, kivéve, ha a két tevékenység egy személy munkájához köthető. Az érintett releváns elvárása, hogy az ingatlanszakmát érintő hasznos információkat kapjon a hírlevélben. Az Adatkezelők tehát kizárólag ingatlan szakmához köthető hírlevelet fognak küldeni az érintettek számára, más célú vagy tartalmú hírlevelet nem fognak a részükre továbbítani. Ezen túlmenően az is az érintettek elvárása, hogy amennyiben nem kívánnak hírlevelet fogadni az Adatkezelőktől, akkor egyszerű módon le tudjanak iratkozni a hírlevélről. Az érintettek a hírlevél alján megtalálható link segítségével bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről.

 

Az Adatkezelők szerint az adatkezelés megfelel ezen érintetti elvárásoknak.

Mi a valószínűsége annak, hogy az érintettek negatív hatásokat tapasztalhatnak az adatkezelés során? Az előző pontban kifejtettek alapján az Adatkezelők megítélése szerint ésszerűen nem lehet arra számítani, hogy az érintett negatív hatásokat tapasztalhatna.
Az adatkezelés ellehetetleníti-e vagy korlátozza-e az érintettnek a GDPR 15-21. cikk szerinti jogai gyakorlását?

Az üzleti kapcsolattartók személyes adatainak kezelésével együtt járó adatkezelés alapvetően nem korlátozza az érintettet abban, hogy a GDPR 15-21. cikkei szerinti jogaival éljen.

 

Az Adatkezelők az érintett kérelmére tájékoztatást nyújtanak arról, hogy milyen adatokat tárolnak vele összefüggésben a hírlevél küldés céljából, illetve a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt adatkezelési körülményekről. Az érintett másolatot is kérhet a tárolt adatokról. Az Adatkezelők az érintett kérelmére módosítják az általa megjelölt személyes adatot. Az Adatkezelők törlik a személyes adatokat, ha hatósági vagy bírósági határozat alapján erre kötelezték és az érintett erről értesíti az Adatkezelőket. Az érintettek a korlátozáshoz való jogukat teljeskörűen tudják gyakorolni. Az Adatkezelők az érintettek tiltakozására megszüntetik az adatkezelést az érintett vonatkozásában, és a továbbiakban nem küldenek a részére hírlevelet.

Adatkezelők által alkalmazott biztosítékok és garanciák:

Annak érdekében, hogy a korlátozás arányban álljon az Adatkezelők érdekeivel, az Adatkezelők az alábbi biztosítékokat, garanciákat alkalmazzák:

Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok és a mindenkor hatályos Adatkezelési szabályzataik szerint járnak el. Az Adatkezelők a GDPR 13. cikke szerint az érintettet tájékoztatják az adatkezelés jellemzőiről. Az Adatkezelők elsődlegesen céges e-mail címet kezeik, de ha az érintett más email címre szeretné megkapni a hírlevelet, akkor az érintettnek ezen más email címe megadására is lehetősége van.  Az érintettek tájékoztatása, valamint a személyes adatokról szóló tájékoztatóban foglaltak szerinti kezelése.

Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

 

V. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

 

Az Adatkezelők számára fontos, hogy az ingatlanközvetítői szakmát a releváns hírekről időben és megfelelően tájékoztassák.

Az Adatkezelők érdeke a személyes adatok fentiek szerinti kezelése, az ilyen formában történő kapcsolattartás:

  • a hírlevél küldése az egyszerű és gyors tájékoztatás velejárója,
  • a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan,
  • a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékűnél nem nagyobb az érintettek jogainak sérelme,
  • az érintettek jogai és szabadságai a tehető legkisebb mértékben sérülnek az adatkezelés kapcsán, különös tekintettel arra, hogy bár nem hozzájáruláson alapul az adatkezelés, azonban az érintettek az adatkezelés során minden hátrányos következmény nélkül tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben,
  • az érintettek jogai és szabadságai a lehető legkisebb mértékben sérülnek az adatkezelés kapcsán, mivel privát, személyes kapcsolattartói adataik nem kerülnek átadásra, csupán üzleti e-mail cím (kivéve, ha az érintett azt szeretné, hogy az Adatkezelők más - akár magánhasználatú - email címére küldjenek hírlevelet).

 

Mindezekre figyelemmel az Adatkezelők megítélése, hogy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatok a kezeléséhez fűződő jogos érdek elsőbbséget élvez az érintett jogaival, érdekeivel szemben, így az adatkezelésre alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap.

https://www.miosz.hu