A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége (MIOSZ, székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.. telefon: +36-30-982-7466, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu), mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt, mint érintettet (továbbiakban: érintett) mint a MIOSZ tagsággal rendelkező ingatlanközvetítő vállalkozással foglalkoztatotti viszonyban álló üzletkötőt, a személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka, hogy az adatkezelő a vele tagsági jogviszonyban álló, ingatlanközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet folytató személlyel vagy céggel foglalkoztatotti viszonyban álló személyek adatait az adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. E személyekkel az adatkezelő nincs szerződéses kapcsolatban, csak a foglalkozatójukkal. Az érdekmérlegelési teszt során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint az érintett személynek a súlyozás ellenpontját képező alapvető jogát, és a kettő összevetése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

Az érdekmérlegeléssel érintett személyes adatok: az üzletkötő neve, e-mail címe, értesítési postai cím, telefonszám, OKJ-s végzettség, névjegyzéki regisztrációs szám, tevékenységének földrajzi helyszíne, szakmai képzések nyilvántartása, munkahely megnevezése és székhelye.

Az adatkezelő részére az érintett személyes adatait az a MIOSZ tag továbbítja, amellyel az üzletkötő foglalkoztatotti viszonyban van.

Az érdekmérlegelési tesz során vizsgált kérdések:

  1. Az adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése?

Az adatkezelő a MIOSZ tagsággal rendelkező, ingatlanközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet folytató személynek vagy cégnek különböző szolgáltatásokat nyújt. E szolgáltatásokat sok esetben ténylegesen közvetlenül a MIOSZ tag üzletkötőjeként működő érintettek veszik igénybe, illetve jogosultak igénybe venni (pl. ingyenes vagy fizetős oktatások, szakmai klubestek, telefonflotta-szolgáltatás, tulajdoni lap szolgáltatás, etikai ügyek vizsgálata, stb.), tekintettel a MIOSZ tag és az érintett közötti foglalkoztatási viszonyra. A szolgáltatás teljesítéséhez, és ennek kapcsán az üzletkötővel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlen az érintett üzletkötő személyes adatainak kezelése, mivel az érintett adatainak hiányában a szolgáltatás nem lenne teljesíthető.  

  1. Milyen jogos érdekből kezeli az adatkezelő az adatokat?

A MIOSZ tagoknak színvonalas szakmai működésükhöz elengedhetetlen, hogy üzletkötőik is magasan képzettek, felkészültek legyenek. Az adatkezelő jogos érdeke, hogy az adatkezelő által a MIOSZ tagoknak nyújtott szolgáltatásokat teljesítse, és ennek során pedig adott esetben ténylegesen a MIOSZ taggal foglalkoztatotti viszonyban lévő üzletkötő részére teljesítse a szolgáltatást, valamint ennek kapcsán az érintettel kapcsolatot tartson. A MIOSZ tag felkérésére a MIOSZ, mint adatkezelő ill. feldolgozója különböző hirdetési (online és offline) megjelenéseket biztosít tagjai részére, amely felületeken a MIOSZ tag üzletkötőinek kapcsolatfelvételi személyes adatai is megjelennek. Ezen megjelenések adatkezelő jogos érdekkörébe tartoznak, hiszen szerződés teljesítéséhez szükségesek.

  1. Mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli az adatkezelői jogos érdek?

Az adatkezelő az üzletkötők adatait abból a célból kezeli, hogy a MIOSZ tagnak, és a tag foglalkoztatottjaként működő üzletkötőnek nyújtandó szolgáltatásokat (pl. oktatás, rendezvények, telefonflotta-szolgáltatás, tagok közötti együttműködés elősegítése, tulajdoni lap szolgáltatás, körlevelek, hírlevelek, etikai ügyek vizsgálata, stb.,) teljesíteni tudja, szakmai felkészültségét elősegítse, ill. a tag ügyfeleinek teljes körű kiszolgálást segítse és ennek érdekében a taggal és az üzletkötővel kapcsolatot tartson.

Az adatkezelési célhoz szükséges az üzletkötő nevén és kapcsolattartási adatain felül (értesítési postai cím, telefonszám, OKJ-s végzettség, névjegyzéki regisztrációs szám, tevékenységének földrajzi helyszíne, szakmai képzések nyilvántartása, munkahely megnevezése és székhelye) egyéb olyan adatok tárolása is, mely az üzletkötő szakmai képzettségére és tevékenységi terültéről ad információt, ezek az információk segítik az adatkezelőt, hogy képzéseiről, oktatásairól testreszabott ajánlattal lássa el az üzletkötőt és referenciaként feltüntesse az üzletkötő szakmai képzettségét.

Az adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok kezelését annyi ideig igényli, amíg fennáll a tag MIOSZ tagsága ill. az üzletkötő foglalkoztatotti viszonya a tagnál.

  1. Melyek az érintett személyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?

Az érintett üzletkötő érdeke, hogy foglalkoztatottként, a MIOSZ tag részére kifejtett tevékenysége során igénybe tudja venni az adatkezelő. Ebben a tekintetben érdekei egybeesnek az adatkezelő érdekeivel, azaz, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat teljesíteni tudja, és ennek kapcsán a szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatot tartson.

Az érintettnek érdeke, hogy csak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék, azaz olyan adatokat melyek az általa, mint MIOSZ tag foglalkoztatottjaként igénybe vett szolgáltatásokhoz szükségesek, valamint az üzletkötő szakmai képzettségét tükrözi.

Az érintett érdeke, hogy az adatait korlátozott ideig kezeljék, azaz mindaddig, amíg a MIOSZ taggal foglalkoztatotti viszonyban van, és az adatkezelő szolgáltatásait ennek kapcsán igénybe veszi.

Az érintett érdeke, hogy az adatkezelő az adatait célhoz kötötten kezelje, és az adatkezelési céltól eltérően ne kezelje az adatokat.

  1. Arányos-e az érintett jogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?

Az érintett jogos érdekének korlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelő és az érintett üzletkötő között érdekegyezés is van abban a tekintetben, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy az adatkezelő az érintettet foglalkoztató MIOSZ tag részére nyújtott szolgáltatásait teljesíteni tudja, az érintett üzletkötő pedig foglalkoztatottként a szolgáltatást igénybe tudja venni.

Az adatkezelő nem sérti meg a célhoz kötöttség elvét, azaz csak a szolgáltatások teljesítése, valamint a MIOSZ tag és foglalkoztatottja szakmai színvonalának növelése ,valamint az ehhez kapcsolódó szakmai képzettségének nyilvántartása, és az ehhez kötődő kapcsolattartás céljából kezeli az adatokat, egyéb célból nem kezelheti azokat.

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelési célhoz. E tekintetben az adatkezelővel tagsági viszonyban lévő személy az érintett üzletkötő olyan adatait adhatja meg az adatkezelő rendszerében, amelyek a cél eléréséhez szükségesek.   

Az adatkezelő az arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgy biztosítja, hogy az érintett adatait addig kezeli, amíg az érintett a MIOSZ taggal foglalkoztatotti viszonyban van. Amikor az adatkezelő tudomást szerez (akár a MIOSZ tagtól, akár az érintettől) a jogviszony megszűntéről, az adatkezelést megszünteti.  A MIOSZ tag az üzletkötő  foglalkoztatotti viszonyának megszűnéséről köteles érintettet 5 napon belül értesíteni, és kérni az üzletkötő ill. adatainak törlését az adatkezelőtől. Nem kezeli tovább az adatokat az adatkezelő akkor sem, ha az adatok törlését az érintett egyéb okból kéri. Kivételt képez ez alól, ha az üzletkötő folyamatban lévő etikai vizsgálatban érintett. Ez esetben az adatkezelés időbeni hatálya az etikai vizsgálat lezárásáig tart.

Az adatkezelő biztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglalt érintetti jogok érvényesülését, ideértve különösen az adatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését, a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását.

2018.07.16.

https://www.miosz.hu