Tisztelt Üzletkötő!

A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége (MIOSZ, székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.. telefon: +36-30-982-7466, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu), mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton szeretnénk tájékoztatni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés további jellemzőiről, továbbá az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Ön, mint ingatlanközvetítési tevékenységet végző üzletkötő megbízotti vagy más foglalkoztatotti viszonyban áll egy MIOSZ tagsággal rendelkező, ingatlanközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet folytató személlyel. A MIOSZ tagsággal rendelkező személy az Ön, mint általa foglalkoztatott üzletkötő meghatározott személyes adatait a MIOSZ rendelkezésére bocsátotta, amely adatok kezeléséről az adatkezelő ezúton tájékoztatja.

  1. A kezelt adatok köre: az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli a MIOSZ tag foglalkoztatottjáról:név, e-mail cím, értesítési postai cím, telefonszám, OKJ-s végzettség, névjegyzéki regisztrációs szám, tevékenységének földrajzi helyszíne, szakmai képzések nyilvántartása, munkahely megnevezése és székhelye.
  2. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Az adatkezelő jogos érdeke, hogy az általa a MIOSZ tagjának nyújtott szolgáltatásokat teljesíteni tudja, ennek kapcsán a taggal, és a tag üzletkötőjével (azaz Önnel) kapcsolatot tartson. Az adatkezelés jogalapja kapcsán elvégzett érdekmérlegelési tesztet az alábbi linken tekintheti meg: https://miosz.hu/erdekmerlegelesi-teszt-miosz-tag-foglalkoztatottjanak-adatai-kezelesehez/
  3. Adatkezelés célja: a fenti adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy a MIOSZ tagnak, és a tag foglalkoztatottjaként, Önnek a színvonalas szakmai munkavégzéséhez képzéseket (fizetős és ingyenes, online ill. offline oktatásokat), konferenciákat és egyéb szolgáltatásokat (pl. rendezvények, telefonflotta-szolgáltatás, tagok közötti együttműködés elősegítése, tulajdoni lap szolgáltatás, hiteltanácsadási szolgáltatás, körlevelek, hírlevelek) nyújt. Az adatkezelő további célja, hogy a tagirodák költséghatékonyságának növelése érdekében az adatkezelő vagy megbízott adatfeldolgozója a különböző szolgáltatókkal (pl. online és offline hirdetési felületeken) az ingatlanhirdetések kedvezményes megjelenítésében állapodjon meg. Ezen felületeken Önt, mint a MIOSZ tag üzletkötőjét, meghatározott személyes adataival (név, telefonszám) az ingatlanhirdetések mellett megjelenítse. A MIOSZ-nak ezen célok teljesítéséhez szükséges, hogy a taggal és Önnel, mint üzletkötővel kapcsolatot tartson.
  4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az Ön adatait addig kezeli, amíg Ön a MIOSZ tagjával foglalkoztatotti viszonyban van, vagy ameddig Ön az adatainak törlését nem kéri.
  5. Adatfeldolgozás: személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Vár-Köz Kft. (székhely: 1131 Budapest, Kucsma utca 13-15. fszt. 50., telefon: +36-30-328-6789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu) és a MIOSZ Az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefon: +36-30-982-7466, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu), valamint az SZVT Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefon: +36-30-264-1192, email: szvt@szvt.hu) végzi.
    További információ: https://www.varkoz.hu/page/adatkezelesi_szabalyzat/
  6. Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az adatkelezőnél csak az adatkezelő vezetője, az adatkezelő tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. A MIOSZ által nyújtott szolgáltatások egyik célja a MIOSZ tagok közötti együttműködés, az ingatlanok értékesítésének elősegítése. E célok keretében az Ön adatait olyan MIOSZ tagirodák, és ezek üzletkötői is megismerhetik, akik Önnel, illetve az Önt foglalkoztató MIOSZ taggal együttműködnek (pl. ingatlan közös értékesítése kapcsán).
  7. Adatok biztonsága: a személyes adatok biztonságát az adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
  8. Az érintett jogai, jogorvoslat:

Ön, mint érintett kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

A fenti ügyekben kérelmét az adatkezelőhöz nyújthatja be (levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., e-mail:  titkarsag@miosz.hu). Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben kéri, hogy az adatkezelő a fent említett célokból és feltételek mellett a megadott személyes adatait ne kezelje, kérjük kattintson ide: titkarsag@miosz.hu

https://www.miosz.hu